Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Ljugarns historia. 

Forntid   Medeltid   1600   1625   1650   1675   1700   1725   1750   1775   1800   1825   1850   1875   1900


1725-1749

Under 1720-talet flyttas händelsernas centrum ned mot bodviken. På 1726 års karta står där ’Liugarns hamn’ medan den tidigare landningsplatsen, där vi idag finner Sjöviksgården, heter ’Liugarns gamla hamn’. Den nya "Liugarns hamn" var belägen mitt i nuvarande småbåtshamnen, mellan båthuset och slipen. Inga bryggor fanns, endast långa bular (flathuggna stockar) var utlagda i sjön på bockar från stranden såsom landgång till skutorna. Senare byggdes här för statliga pengar en permanent brygga, som kallades Ljugarns kronbrygga. Oftast fick dock trä- och kalklaster pråmas eller flottas ut till fartyg på redden. 

För det mesta gick frakterna med utländskt tonnage och befälhavarna behövde hjälp att komma in säkert samt ankra på bra botten. Ankringsplatsen låg på en linje mellan holmarna och "Storgrän" i Alskog. Lotsinrättningen på Gotland tillkom genom Kgl. Majt:s nådiga beslut 1727. Lotsplats vid Ljugarn finns omtalad i taxan från 1748, men denna kallas där "förnyad taxa", vilket kan antyda att lots fanns här tidigare (eller också har servicen tillhandahållits från Östergarn). Ingen ljugarnslots finns dock namngiven i lotsrullorna förrän i slutet av 1750-talet.

1728 träder den förste tulltjänstemannen i tjänst, strandridaren Hans Kiörsner, och i samband med detta byggs Strandridaregården. Strandridaren var tulltjänsteman och skulle uppbära Lilla och Stora tullen för att man skulle slippa föra tunga varor till Visby. Som bisyssla sålde han öl och brännvin till törstiga strupar. 

Och så kom Ljugarns ’Storugn’ till. Det var visbyborgarna Hans Lothigius och hans svåger Samuel Hansten som startade kalkugnen. Den placerades, sannolikt efter någon muntlig överenskommelse, på den ’Odugliga backen’ ovanför Nybroen, i höjd med den långsmala bodåker som hörde till Ardre prästbol. Tanken var väl att denna industri skulle kunna ge arbetstillfällen till lokalbefolkningen samtidigt som den skulle berika sina ägare. Men familjen Hansten hann nog aldrig få återbäring på sin investering. Fru Hansten avlider sommaren 1730 och maken Samuel i december 1731. De efterlämnar några arvingar, åtminstone ett par döttrar från Samuels första äktenskap. Detta föranleder Hans Lothigius, som nu blivit borgmästare, att i januari 1732 få till ett formellt avtal med pastor Neogard om rätten till kalkugnsmarken så att borgmästaren och Hanstens arvingar framöver får hyra marken. Sedan gifter sig Hanstens döttrar i Visby och försvinner ut från Ljugarns historia.

Utöver kalkhanteringen utgjorde skogsbruket en viktig del av Gotlands näringsliv. Den stora exporten av kalk var inte möjlig utan tillgång på ved för kalkugnarna, och exporten av bräder och sparrar utgjorde ett viktigt komplement till kalkexporten. Det gotländska virket hade gott anseende och och de traditionella banden till städerna vid Östersjöns sydkust bidrog till att Gotlands handel var starkt inriktad på utlandet och ej så mycket till svenska fastlandet. Främst kom de gotländska bräderna till användning som byggnadsvirke i Östersjöstäderna. Brädsågningen bedrevs dock fortfarande i mycket små enheter. Knappheten på vattenkraft bidrog till att några flerbladiga sågar inte fanns på ön. 

Både såghanteringen och de bränslekrävande kalkugnarna gav upphov till oro för Gotlands skogstillgångar. 1733 genomförde myndigheterna en "kalkugnsrannsakan", där ugnar och omgivande skog inventerades. Förutom Ljugarns 'Storugn' noterades då en ugn vid Smitts i Alskog. Rannsakan resulterade i att antalet kalkugnar på ön kraftigt minskades. 36 ugnar och 18 milor fick tillstånd att bränna kalk. Vidare reglerades själva brädsågningen. År 1741 fixerades den kvantitet som fick sågas vid var och en av de 154 skattelagda sågarna. Åtta sågar på ön fick såga 100-150 tolfter per år, men de flesta betydligt lägre, i många fall endast något tiotal tolfter per år. För hela Gotland fastställdes den tillåtna sågningen för avsalu till 7300 tolfter per år.

1735 har Hans Kiörsner fått förflyttning till Klintehamn och det kommer en ny strandridare, Johan Staaf, fastlänning. Även han säljer öl och brännvin vid sidan om tjänsten. Han avled 1739 och efterträddes av ytterligare en fastlänning, Nils Lundborg, som t.o.m. tagit studentexamen.

1740 ingår Lorentz Engedahl, från Burs, äktenskap med Maria Lythberg i Visby. Samma år flyttar de till Alskog där driftige Lorentz drar igång Alskogs första industri, Rudvide kalkugn. Alskog är väl lottat med råvara för sådan industri och det har funnits många kalkbruk i socknen. De flesta för husbehovsbruk, men nu skulle det brännas för export och utskeppningen gick över Ljugarn. Lorentz lyckades relativt enkelt ordna nödvändigt kapital, vilket kan ha underlättats av att fru Maria var dotter till visbyskräddaren Lars Lythberg (och därmed kusin till de blivande kändisarna "rike Lythberg" och "fru Donner"). Paret Engedahl får flera barn. Sonen Petrus, född 1745, skall vi hålla ett öga på i fortsättningen.

Borgmästare Lothigius avlider 1741. Vad som sedan händer med ’Storugn’ närmast efter att nu båda grundarna avlidit är höljt i dunkel. Men vi vet i varje fall att kalkexporten fortsatte från Ljugarns hamn.

Den 4 juli 1741 passerade ett uttröttat ressällskap förbi Ljugarn. De senaste två nätterna hade man inte sovit mer än fyra respektive fem timmar men ändå i ottan företagit en exkursion på berget vid Östergarns kyrka. Mätta på intryck och med ett nattläger i Garda hägrande bemödade sig Linné och hans färdkamrater, ty det var de som färdades vägen fram, inte om att göra någon avstickare till Ljugarn. När de kom till Alskog märkte de dock att naturen förändrades "som ett nytt land begyntes". Nu lämnade de barrskogen där ljung och blåbär skymtat. Berghällarna och den torra marken byttes mot sand, ler och mylla där ängar och lövskog trivdes.

 

Upp     Nästa

Källor: Ljugarn och dess strandridare (L Bergh, H von Heine, O Monthan, ISBN 91-7400-070-5). Handelslivet och borgarsederna uti Visby i förra tider (P A Säve. Gotländska skrifter I, ISBN 91-85 716-00-6). Gotländska strandridare (Gunnar och Bo Bergström. Gotländskt Arkiv 1965). Visby dödsbok (Landsarkivet i Visby. Internetdokument). Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808 (Staffan Högberg. Bonniers, Lund 1969). Alskboar (Annie M Jacobson. Gotlands Allehanda Visby 1974). Gotland: en försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie (Henning Hammargren. Marinlitteraturföreningens förlag, 1938.)  Linnés resväg på Gotland (Tord Porsne. Gotländskt Arkiv 1991). Blyertsteckning föreställande Linné av okänd konstnär, från c:a 1737.

Sidan uppdaterad: 6 mars 2002
Copyright © 2002-2011, Jan-Folke Fernholm.

End