|       Sidan 3       |            


.

 Jagaren Hugin anlände till Visby vid tvåtiden den 7 september.  

Här tar Gotlands Allehanda över : « Sedan jagaren förtöjt vid södra kajen i inre hamnen, bars den enkla, af svenska flaggan höljda ekkistan – ovanpå denna var den omkomne unge officerens värja placerad – i land av matroser, under det en honnörstrupp, bestående av en pluton ur infanteriregementet och en tropp ur artillerikåren samt kavalleritroppen till häst, samtliga under kapten Eeks befäl, paraderade och regementets musikkår spelade Chopins sorgmarsch. »

Stora människoskaror var ute i staden för att följa löjtnant Sandström på hans sista färd.

Det långa sorgetåget satte sig sedan i rörelse i riktning mot gamla kyrkogården. I spetsen för processionen red Kapten Eek. 

Efter likvagnen åkte i en lång fil av vagnar den avlidnes närmaste anhöriga. 

Vidare följde en paraderingskontingent från flottan, och till processionen hade jämväl slutit sig en del officerare och underofficerare. 

Vid framkomsten till kyrkogården bildade infanteriplutonen häck, medan kistan bars in i gravkapellet. Regementspastor K. Thelander höll därefter en dödsbetraktelse, som han avslutade med följande ord : « Löjtnant Sandström hade valt en verksamhet som var full av faror, och han var medveten om faran, då han valde sin sysselsättning. Men han visste också, att fosterlandet behöver män på den farliga plats, som han valde. Och då han var en man med kärlek till det bragdrika och utan fruktan för faran, valde han till sitt livs uppgift att under utövande av aviatörens farliga yrke tjäna vårt folk och vårt land. » Graven i Visby överhöljdes med blommor och kransar.

Följande år, i juni 1918, omkom Ivars kamrat kapten Carl Gustaf Krokstedt tillsammans med Carl Cederström i Ålands hav.

 

 

Lena Svedman Augris

    

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2008
Texten är upphovsrättsskyddad och publicerad med författarens tillåtelse.
Copyright © 2003-2008, Lena Svedman Augris.
Web-master: Jan-Folke Fernholm.

  Mail till författaren.                 Mail till web-master.

End