Hem | Läroverket | Nykterhetsvärdshuset |  


Den nya läroverksbyggnaden i Wisby

 


I den svenska årsskriften "SVEA. Folk-kalender för 1860", skriven och tryckt 1859, hade man uppmärksammat den samma år invigda läroverksbyggnaden i Visby. Nedan följer en avskrift av artikeln, som också innehåller magister P. A. Säves hyllningskantat till ön och byggnaden.

 

 


Af uppfostrings- och undervisningsväsendet beror folkens framtid. På intet fält lönar sig så rikt som på detta den nedlagda mödan, omtanken och kapitalerna. Regering och ständer hafva under de sednaste årtiondena icke sparat på någondera. Från att ständerna vid 1840-41 årens riksdag stadgade att folkskolor skulle inrättas i alla rikets församlingar för att sprida upplysningens ljus äfven i den aflägsnaste koja och göra Sveriges bondestånd jemvel i intellektuelt hänseende värdigt dess karakter och dess ställning i samhället, gingo ständerna några få år derefter regeringen villigt till mötes, då den ådagalagde sin önskan att förbättra och utvidga elementarläroverken, som hufvudsakligen begagnas af den borgerliga klassen. De anslogo då till deras understöd tre gånger mera än regeringen äskade, och deras frikostighet har oupphörligt vuxit, tills vid nästförflutna riksdag ändtligen nästan hvarje stad i riket fick ett eget elementarläroverk.

Bland de städer, som redan länge haft ett fullständigt och väl organiserat läroverk, är Wisby. Det erhöll så många lärjungar, att de ej kunde inrymmas i det befintliga skolhuset. På derom gjord framställning beviljade därföre ständerna vid 1853-54 års riksdag anslag till uppförande af ny läroverksbyggnad, och det är af denna, som här meddelas en afbildning.

Byggnaden, belägen vid en fri och öppen plats i stadens medelpunkt, är en af dess förnämsta prydnader. Den är utförd i en stil, som harmonierar med de många i staden befintliga minnesmärken af medeltidens byggnadskonst. Ritningen till denna, i all enkelhet storartade och vackra byggnad, är uppgjord af herr professoren F. W. Scholander. Arbetet började år 1855. Murarne äro uppförda af Gotlands-kalksten och rappade, soubassementet, port- och fönster-omfattningar äro af huggen dels Gotlands-, dels Ölands-kalksten, taket täckt med kopparfärgad jernplåt. Byggnaden innehåller på nedra bottnen 12 större och mindre skolrum samt bostad för 1 vaktmästare m. m.; en trappa upp finnas 3:ne rum för läroverkets rika, antiqvariska, ethnographiska och naturalie-samlingar, en rit- och musiksal, 2:ne rum för rektor och collegie-sammanträden med tambur, 1 bibliotheksrum, 1 rum för bibliothekarien, alla ljusa och höga; dessutom finnes en trappa upp en större festivitetssal, 30 alnar lång, 15 alnar bred, 8 1/2 alnar hög, med tak och väggar dekorerade i medeltidsstil, och till denna sal hörer en tambur.

I båda våningarne har hvarje rum en serskild ingång från rymliga korridorer; en beqväm och väl arrangerad trappa förenar våningarna.

Byggnadens längd är 72 1/2 alnar, största bredden 37 1/2 alnar samt största höjden 31 alnar; arealinnehållet af hela byggnaden 2,426 qvadratalnar; af gården eller platsen framför densamma 7,200 qvadratalnar, samt af en inhägnad gård bakom densamma 3,200 qvadratalnar, sammanräknat nära 13,000 qvadratalnar.

Byggnaden i fullständigt skick, inberäknadt tomtinköp m. m., torde kosta cirka 125,000 rdr rmt, af hvilken summa staten vid 1853-54 års riksdag anslog 75,000 rdr samt 3 år senare 15,000 rdr, summa 90,000 rdr rmt. Resten är tagen af stiftets kassor.

I närvaro af en talrik åhörarekrets invigdes detta läroverkshus d. 26 Augusti 1859 till sin bestämmelse medelst ett tal af biskop Anjou, framställande jemte hänsyftningar på inskriptionen öfver stora porten till byggnaden: "Timor Dei initium sapientiae" (Gudsfruktan är vishetens begynnelse), undervisningens förmåner, dess frukter, då den mottages i för upplysning och nytta öppnade unga sinnen, det den, inplantad jemte lydnad och uppriktighet, skall blifva ledande och hjelpredande genom hela lifvet samt tacksamt erkännas af hvarje för fosterlandet, dess ändamål, dess syften och dess ära redligt nitälskande. Högtidligheten försiggick efter att skolungdomen samlats i gamla skolhuset och derifrån aftågat, åtföljd af rektor och lärare, till den nya lokalens sollennitetssal, och och börjades med afsjungande af en kantat, komponerad af direktör Söhrling, orden af magister P. A. Säve. Efter Ephori tal ställde skolans rektor, magister Carl Cramér, särskilt till ungdomens hjertliga och allvarligt manande ord.

Den af magister Säve författade kantaten hade följande lydelse:

Stolt var vårt Wisby uti forna da'r, 
Och skönt det stod vid österhafvets spegel
Med torn och spiror uti böljan klar, 
Omgördlat utaf Hansans fyllda segel. 
     Då var det praktfyllt, skönt och rikt, 
     En ung, brudsmyckad sköldmö likt.

Ur templens frid spreds södrens ljus och tro 
Med handeln ut till Nordens skumma länder; 
Och österns folk och vesterns syntes bo 
I våra lagars hägn på Gotlands stränder. 
     Här öfver austurvägs i tåg 
     Man riddar'n och pilgrimen såg.

Men öfvermod och våld oss slogo ner: 
Till grus då blefvo hus och slott och tempel. 
Vår stolta makt och lycka var ej mer, 
Och Wisby bar förödelsernas stämpel. 
     Af hjeltars stoft är här vår mull: 
     Blott under jord finns nu vårt gull.

Dock, fast bland brustna bågars helga grus 
Murgrönan sorgligt gror och staren bygger, 
Ej vanrdar'n, trött af dagens larm och rus, 
För skuggorna i våra tempel skygger: 
     Mur-kronan, som i norden står, 
     Det gråa Wisby, får hans tår.

Den gamla tid är flydd, dess bildning död, 
Men död är ej de gamles dygd och lära; 
Ty på ruinernas tänds morgonglöd: 
Den nya tidens dag ren syns oss nära. 
     Af forntidsgrus, af tid som flytt 
     Vår framtid bygga vi nytt.

De gamle, fast de ock grundstenen lagt, 
De bildas icke om, ej byta boning; 
Men ungdomen, hon är den framtidsmakt, 
Som vill det nya, bringar dem försoning. 
     Så ha vi åt vår ungdom byggt 
     Ett hus, det hon kan växa tryggt.

Se här vårt nya lärohus! det står 
På gruset rest så skönt som konstnär'n tänkte. 
Det skall nu fostra Gotlands skönsta vår, 
Som landets mödrar åt dess framtid skänkte. 
     För dig, du Gotlands unga hopp! 
     Går höga porten festligt opp.

"All vishets början Herrans fruktan är". 
Med helig håg träd i de ljusa salar 
Du Gotlands ungdom! dygd och sanning svär. 
Här allt om fosterland och ära talar: 
     Här ser du fädrens kära namn *); 
     Dig minnet, hoppet tar i famn.

I lydnad, kärlek all din ära sätt, 
Och hjärtats rena oskuld städs bevara; 
Lär allvar, lär förnuft, lär ädelt vett, 
Och fatta hvad du lärt i tankar klara. 
     Hör gerna den erfarnes röst 
     Och göm det i ett troget bröst. 

Här fosterön i samlad bild du ser: 
Dess forntidsskatter, växter, djur och stenar, 
Så lär dig älska Gotland; men än mer 
Det stora fosterland, som oss förenar, 
     I bardalekar fosterländsk, 
     I framtidsstrider känn dig svensk.

Se fädrens namn, som tala högt till dig 
Om fridens eklöfskrans, om stridens lager 
Om bragdens frälsemän som adlat sig 
Och stå ovanskliga i minnets dager! 
     De namnen klinga som musik: 
     Hvart enda är oss en relik.

Var trogen fädrens minnen, deras dygd, 
Som dig till stora samhällsdygder mana. 
Må landets framtid blifva på din bygd: 
En sköldborg slut dig tätt omkring dess fana. 
     Blif folkets hjerta, blif dess själ 
     Och spänn din kraft för allmänt väl.

Du barn af folket! när du det har lärt 
Som mer än lärdom är, som ger dig hjerta, 
Så se till folket; vare det dig kärt! 
Blif snart dess ljus, en balsam i dess smärta. 
     Ställ dig bland folket, hör dess röst, 
     För fritt dess ord och blif dess tröst.

Men träden snart med frid ur skolans dam. 
J lärans, vettets konstens ämnessvenner! 
Till lifvets skola, – den blir allvarsam: 
Af gjorda verk först lärans halt man känner. 
     O, blifven städs med manlig dygd 
     Vårt Sveriges ära, Kungens trygd.

Då skall vår ö, byggd på korallers graf, 
Med folkets tro och kraft och gamla dygder, 
En trogen utpost stå i Skandiens haf 
Och vakta höga nordens fria bygder. 
     Hell dig, du våra fäders ö, 
     Du perla uti Östersjö!

Allsvåldige! gjut ner din klarhets ljus 
Ifrån din thron i himlens höga Zion 
Och lys din frid i detta lärohus, 
Dess tinnar pryd med klarhetens Orion: 
     Låt det din ljusastaka bli! 
     Med oss är Gud, med Honom vi.

*) Har afseende på inskriptioner, hvilka komma att, i dertill afsedda fält å festsalens väggar, påminna om män, som härstädes lefvat och verkat för fosteröns ära och varit dess prydnad och stolthet.


Ännu runt år 1900 såg byggnaden ut såhär:

I slutet av 1920-talet började skolan bli trång. 1932 lyckades man med konststycket att lyfta på taket och bygga till ytterligare en våning därunder. Här ser vi resultatet:

Givetvis kallades den nya skapelsen det "Ännu högre" Allmänna Läroverket.

 

Upp

Sidan uppdaterad: 2 januari 2003     
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

 

End