Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Gamlehamn 

Denna hamn     Episoder     Nästa ställe

Episoder

Rabalder i garngården

I början av 1900-talet återkom en del turister allt mer regelbundet till Ljugarn. De köpte strandnära tomter och lät bygga sommarhus. Plötsligt blev Ljugarns vindpinade kustremsor med stenig eller sandig mark, som knappt dög till att odla på, eftertraktad tomtmark. Det blev nu aktuellt att hålla ordning på äganderätt och nyttjanderätt till områden som ortens befolkning av tradition mer eller mindre använt som allmänning. Ett sådant område var Gamlehamn på Bringsarve ägor.

I februari 1914 var det stor uppståndelse i Gamlehamn. Ljugarns välkände mångsysslare Carl Engström hade stakat ut för ett sommarhus mitt i fiskargubbarnas garngård. Hur tomtförvärvet gått till är höljt i dunkel, men Gamlehamns fiskare ansåg i vart fall att de hade nyttjanderätten till området – så som det hade varit sedan generationer tillbaka.

Trots fiskarnas protester satte Carl Engström igång med sitt arbete och började gräva för grunden. Han hade ju lovat sin uppdragsgivare att uppföra huset och leverera det "nyckelfärdigt" till sommaren. När han efter en veckas idogt slit gick hem för att njuta sin helgvila så samlades en stor skara förfördelade ljugenningar, utrustade med spadar och helig ilska. De skyfflade grus och jord hela natten och när söndagsmorgonen grydde så var gropen igenfylld. Måndagen kom och Calle fick börja om från början. Nästa veckoslut upprepades mannauppbådet.

Detta föranledde Calle Engström att författa följande skrivelse:

Stämningsansökan.

Sedan jag genom kontrakt med Ingeniör H. Hampusson Huldt i Stockholm förbundit mig, att å en honom tillhörig tomt i Ljugarn uppföra en villa att fullt färdig levereras den 24 nästa juni, började jag i sistlidne Februari månad detta arbete med grundgräfning och sprängning för samma. Sedan detta arbete fullbordats sammangaddade sig följande å Ljugarn bosatta personer neml:

1. Lotslärlingen Nikl Garnström

2. Fyrvaktare Lars Garnström

3. Hemmansegaren Karl Garnström

4. Arbetaren Karl Levander

5. Hemmansegaren Johan Wiberg

6. Hemmansegaren Mathias Husander

7. Fiskaren Viktor Dahlgren

8. Hemmansegaren Albert Strömbeck

9. Fiskaren Johan Pettersson

10. Arbetaren Frithiof Pettersson

11. Hemmansegaren Henrik Albin

12. Fiskaren Nils Nordberg i Ljugarn

13. Fiskaren Edvin Ahlgren, och

14. Fiskaren Gunnar Östergren

satte sig onsdagen den 25 sistlidne Februari i besittning af arbetsplatsen, tillkastade grunden, uppförde derpå s.k. nätgårdar och hotade att med våld förhindra vidare byggnadsarbeten.

Med anledning häraf får härmed vördsamt anhålla om kallelse och stämning å samtliga dessa personer med yrkande dels om ansvar dels och att samtliga måtte åläggas att en för alla och alla för en till mig utgifva ersättning (för) förderfvat arbete med 400 Kronor, skadestånd för försenadt arbete med 600 Kronor samt ersättning för rättegångskostnaderna med belopp som under rättegången kommer att fixeras. – Ljugarn den 5 mars 1914.

C.Engström

 

Denna stämningsansökan satte igång en febril aktivitet i stugorna. Fler inlagor sändes in (varav närmast nedanstående dock verkar ofullständig):

Till Konungens Befallningshafvande i Gotlands län

Sedan urminnes tider hafva fiskrarne å Ljugarn, våra förfäder och företrädare haft rätt till garngård och fiskelägeplats vid Gamlehamn å Bringsarfve hemman i Ardre Socken. Med anledning af denna rätt och för dess tillgodoseende afsattes på sätt i afskrift bifogade skifteshandlingar utvisa, vid senaste laga skifte inom Ardre sockens skifteslag år 1883 "såsom undantag af oskifte på Bringsarfve hemman garngård och fiskelägeplats vid Gamlehamn å Aingunse 573-574 m fl" samt "för vattenhemtning för vid Ljugarn boende i källan vid figuren 567". Att såväl garngård som brunn afsattes för vid Ljugarn boende bevisas bl. a. däraf 1a) Att garngård och fisklägeplats vid Gamlehamn alltid både före och efter skiftet användts af vid Ljugarn boende fiskare 2a) Att Bringsarfve byamän aldrig hvarken före eller efter skiftet brukat garngård och fisklägeplats vid Gamlehamn 3e) Att Bringsarfve byamän alltid både före och efter skiftet användt garngård och fisklägeplats vid Hvitvärs fiskeläge, som på samma sätt i skiftet afsattes på Allsarfve hemman........

 

Till och med den före dett lotsförmannen rannsakade sitt minne och tecknade:

Undertecknad, född år 1842 å Ljugarn får härmed lämna följande upplysningar angående Gamlehamns fiskeläge. Jag själf har fiskat vid Gamlehamn sedan 1856. Under denna tid har ofvannämnda fiskeläge endast användts af vid Ljugarn boende fiskare. Jag har af mina föräldrar (min far född år 1815 död 1856) hört omtalas att hans far, omkommen under lotsning år 1840, fiskade vid Gamlehamn, och hans farfar, född vid Hugreifs i Gammelgarn, bosatte sig i Ljugarn i närheten af Gamlehamns fiskeläge och fiskade vid Gamlehamn äfven sedan han tagit anställning som lots vid Ljugarn. En af Gamlehamns landningsplatser benämns "Ekbergs länning" efter en lots Ekberg. Fjärde generationen efter honom är hemmansägaren Johan Wiberg å Ljugarn.

Ljugarn den 16 Mars 1914.

L. N. Garnström

f.d. Lotsförman vid Ljugarn.

 

Bevisföringen måste ha varit övertygande eftersom, vad jag vet, ingen av de uppräknade behövde inställa sig till tinget. Ingenjör Hampus Hampusson Hult fick nöja sig med en annan tomt något hundratal meter längre bort från Gamlehamn, på Sjöviksvägen 10.

 

Denna hamn     Upp     Nästa ställe

Källor:  Avskrifter av brev ur Arnold Garnströms samlingar. Elisabet Fernholm (moderns berättelser).

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2001
Copyright © 2001-2011, Jan-Folke Fernholm.

End