Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Lotsarna på Ljugarn 

Etablering     Ljugarns lotsplats     Lotsar     Lön och boende


Etablering av lotsväsendet på Ljugarn

Förmaning till styremän:
"Den, som wil en rätt Styreman wara
Loolinjan måste han icke spara,
Nöchter och waken ware ther näst,
Flijtigh och achtsam beprydher bäst,
Achta tin compass, gör gissning oc så,
Tå med Gudz hielp all ting wäl afgå,"

Sjöfarande har i alla tider tagit hjälp av kustbor som känt till lokala förhållanden om farleder, grund, strömmar och lämpliga ankringsplatser. Förr benämndes dessa personer ledsagare (= den som säger leden) eller styremän och med tiden lotsar. Redan i Visby stadslag från 1300-talet kan man läsa vissa bestämmelser rörande sjömän som låter "lega sig som lots". I Kalmar fanns på 1400-talet ett särskilt styrmansskrå eller gille som inte bara lotsade lokalt utan också åtog sig långlotsning till handelsplatser som Köpenhamn, Stockholm, Lübeck och givetvis också till Visby.

Sjömärken och andra navigeringshjälpmedel var sällsynta den här tiden. Man fick hålla utkik efter grynnor och undervattensrev, loda djupet med ett handlod och i övrigt förlita sig till personligt kunnande och erfarenhet. Man seglade på dagen och låg stilla om natten. Överfarten till Gotland fick gå kortaste vägen och under lämpligt väder. Ännu under 1500-talets slut gjordes överseglingar i Östersjön utan hjälp av kompass. 1570 kom första handloggen med vilken man kunde mäta fartygets hastighet.

Före sjökortens tid använde man ruttbeskrivningar där det i ord redogjordes för rutten. Den äldsta tryckta boken av detta slag är Visby segelvägledning på flamländska, här titelsidan i upplagan från 1566. En sådan seglingsbeskrivning var ofta rikligt illustrerad med profiler på öar och uddar och teckningar av kyrkor, berg och andra igenkänningsmärken så att sjöfarande kunde fastställa sin position på havet. I den äldsta nordiska seglingsbeskrivningen "Sökartet offuer Öster oc Vester Söen, prentet i Kiöbenhaffn aff Laurentz Benedicht 1568" ser vi hur den gotländska ostkusten tecknades.

Ljugarn finns ännu inte med på kartan men vi kan urskilja Sandviken och Östergarns holme. Fårösund är ritat som en liten bukt och längst till höger är Gotska sandön. Efterhand blev informationen mer exakt. I Johan Månssons "Siö-book" från 1644 står till exempel: "Märken til at löpa in i Busswijk, ther står een Kyrkia, som kallas Busswijks Kyrkia, och uppå Tornat aff densamma är itt hool, när man kan see ther igenom, tå är man mitt för Inlopet."

Visby förlorade efterhand sin roll som huvudort för transitohandeln i Östersjön. Speciellt efter Lübeckarnas plundring av staden 1525 började övriga hamnar och lastageplatser såsom Slite och Västergarn återvinna en del av den betydelse de haft innan hansestaden uppstod. Öns egna produkter började exporteras – timmer, tjära, fisk, fårkött, kalk och kalksten. Handelsfartygen blev större och mer djupgående. 1500-talets hansekogge krävde endast tre meters fritt djup medan exempelvis ett flöjtskepp till Ljugarns första kalkugn på 1650-talet kunde behöva fyra och en halv meter. Ju större skepp desto värdefullare laster och behovet ökade av kunniga personer som tryggt kunde föra skeppen in och ut från hamnarna.

I Sverige var det redan under 1500-talet ordnat så att vissa skärgårdsbönder var skyldiga att lotsa kronans fartyg genom skärgården. Från 1660 började man vidta åtgärder och utfärda författningar för att lotsväsendet också skulle innefatta den allmänna sjöfarten. Svenska lotsverkets organisation var fullbordad 1697. Trots att Gotland blivit svenskt 1645 så ingick ön under 35 år (1654-89) bland drottning Kristinas underhållsländer och var därigenom i viktiga hänseenden skild från det egentliga Sveriges förvaltning. Det var förmodligen därför det dröjde ända till 1727 innan det kom ett nådigt beslut att lotsinrättning också skulle inrättas på Gotland.

Viceamiralen Werner von Rosenfeld påbörjade och lotsdirektören Petter Gedda fullföljde den utformning av lotsväsendet som på Gotland blev genomförd först på 1740-talet. Det var under detta årtionde som Ljugarn blev en etablerad lotsplats. I en förordning från 1748 angavs en förnyad lotstaxa för Gotland och där fanns då Ljugarn noterat med två lotsleder, den ena från Ljugarn till sjöss och den andra från Ljugarn till När.

 

Upp     Nästa

Källor:  Bland lotsar och fyrmän (Erik Hägg, P A Nordstedt och Söner, Stockholm 1930). Gotland: en försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie (Henning Hammargren. Marinlitteraturföreningens förlag, 1938). Östersjövälden (Matti Klinge 1984, ISBN 951-52-0941-2).

Sidan uppdaterad: 28 februari 2005
Copyright © 2005-2011, Jan-Folke Fernholm.

End