Hem | Ortens historia | Livsvillkoren | Lotsarna | Bebyggelsen | Web-logg | Författaren

Ljugarns historia. 

Forntid   Medeltid   1600   1625   1650   1675   1700   1725   1750   1775   1800   1825   1850   1875   1900


1700-1724

De av skogsbrand härjade områdena i Alskog, Ala och Ardre är nu vid sekelskiftet "av smått unggröna beväxt", det vill säga där finns små björklundar och ungtall av så ringa grovlek att den är "till intet nyttig" eller möjligen användbar till brännved. Närmast Ljugarn har skogen dock sluppit eldens härjningar och står oförstörd.

Följer vi vägen uppifrån landet så som skattläggningskartan från år 1700 visar, så byts skogen mot åkrar då vi kommer nedför Hallute backe. Vi får omedelbart tre gårdar i blickfånget. Över åkern till vänster ser vi Butreps. Stickvägen till höger, vid dagens bensinmack, är infarten till Hallute och när vi passerat den så ligger Nygårds omedelbart på vänster hand. Vi fortsätter Storvägen fram mellan åkerlappar och tegar. I höjd med dagens Konsum delar sig vägen. Tog vi åt höger skulle vi komma till Lauritze nordväst om Burgen med gårdens lilla vattensåg i ån där bakom. Men vi fortsätter utåt udden. Ingen bulldoft slår emot oss vid Espegards, för där finns ännu varken hus eller café. Här här är idel obyggd mark och istället möter oss alskogsbönders lummiga ängen, en naturtyp som Hemänget och trädgården till Claudelinska huset ännu kan vittna om. Den delen av Ljugarn hör till Alskogs socken än i dag.

Så upphör den frodiga växtligheten. Torrt strandgräs skiljer oss från havet på vänster hand. Pålandsvinden sliter i våra kläder, för med sig en doft av släke och virvlar upp lite kalkdamm vid den nedlagda kalkugnen som skymtar där uppe på höjden. Längs med badstranden, som inte alls är så bred som idag, kommer en liten väg från Vitvär. Den lämnar stranden vid Gamle hamn och ansluter till vår Storväg. Men i början på 1700-talet fortsätter Storvägen inte upp på Lotsbacken utan viker av till höger, följer backens rundning på plan mark och fortsätter, med åkrar och utägor på höger hand, rakt ned mot 'Liaugarn bodvik', som sedemera blev fiskhamnen. Där finns fyra ensamma fiskebodar och några bodåkrar. En liten åker, på vilken vandrarhemmet nu står, hör till 'Prestbolets och Kyrkans jordar'. Hela den karga Lotsbacken, från kvarnen till den gamla kalkugnen liksom strandremsan, ett par hundra meter bred, utefter hällarna ned mot fiskebodarna ansågs på den tiden vara en 'oduglig backe'. 

Vid den här tiden är Karl XII regent i Sverige. Han har hunnit reta upp Ryssarna och sedan gått och gömt sig i Turkiet. Därför fick Gotlands ostkust tre gånger under detta kvartssekel känna på krigets gissel. Trakterna kring Östergarn var mest utsatta, men eftersom Ljugarn och Ardre hörde till Östergarns pastorat så kändes nog händelserna skrämmande nära. Den tredje augusti 1715 ankrade sex ryska örlogsmän innanför Östergarnsholm. Landsatt manskap plundrade prästgården och förde bort prosten Nicolaus Neogard samt fyra sockenbor i fångenskap. Två år senare blev det ännu värre. Den nionde juli 1717 ankrade en rysk flotta utanför Herrvik och landsatte 1200-1500 man. Säkert kunde man från Ljugarn se röken från vårdkasarna som tändes på östergarnslandet. Öns bondesoldater, som kallades till platsen, gjorde ingen heroisk insats. Ryssarna kunde enkelt plundra i Östergarn, Kräklingbo, Anga, Norrlanda och Gammelgarn. Det är nu kyrkoböckerna i Östergarn blir borttagna av ryssarna (till förfång för senare tiders släktforskare) och i slutet av året måste en ny födelse-, vigsel- och dödsbok uppläggas. Den femtonde juli var fienden till och med framme i Ardres östligaste delar, men då kom order om återtåg. Dagen efter lastade ryssarna skyndsamt sitt stora byte och avseglade. De förde med sig ett tjugotal fångar, bland annat tjugoårige Per från Petsarve i Ardre. Vice pastor Lars Neogard uppger också att "en gosse i Liugarn" skulle blivit bortförd. Samtliga invånare i Östergarn och Kräklingbo pastorat, både vuxna och barn, kallades till rannsakning i Katthammarsvik den 30 juli, där man summerade förlusterna och nagelfor vissa sockenbors agerande under hemsökelsen.

Under 1718 blev självaste Ljugarn berört av krigshändelser, om än mindre allvarliga. Redan i juni detta år kryssade en rysk eskader utanför Gotlands ostkust, men uppträdde inte hotande. I slutet av juli gjorde dock två ryska fregatter strandhugg vid Tomtbod, nordöst om Rone, och i Ljugarn. Där tog de 30 nöt och 55 får. Några vårdkasar tycks inte ha blivit tända och inget uppbåd larmades. Den ende som gjorde något var kaparkaptenen Gahm, som förföljde de ryska skeppen. När han till sist upptäckte att de var örlogsmän flydde han in mot Ljugarn där ryssarna satte efter honom med sina slupar. Då tvingades han bränna sitt fartyg och rädda sig iland med sin besättning.

Vad hände då med med de bortrövade gotlänningarna? Jo, prosten Nicolaus Neogard och de fyra sockenborna återkom från sin ryska fångenskap i november 1717. Vid freden i Nystad 1721 bestämdes att fångar på ömse sidor skulle släppas. Tre eller fyra av de år 1717 bortförda kvinnorna återkom till hembygden 1722. De övrigas öde är okänt.

Krigsåren 1700-1721 hade varit svåra för öns befolkning och pesten 1710-1711 slog hårt. Handel och sjöfart hade legat nästan helt nere. I och med freden 1721 blomstrade i första hand Visby snabbt upp igen och handeln, som huvudsakligen var baserad på kalk och timmer, tog åter fart. Borgare i staden insåg att det fanns goda framtidsutsikter i kalkbränningen och de hade kapital att investera. Att etablera och driva en kalkugn krävde nämligen stora insatser av folk och pengar. Det var ju inte bara kalkugnen som skulle byggas utan också kalklador, bryggor och fartyg.

Det är nu Ljugarns egentliga storhetstid inleds. Förspelet börjar även denna gång i Visby, där landssekreteraren vid denna tidpunkt heter Hans Lothigius. Hans syster, Anna Christina, hade redan 1719 ingått äktenskap med änkemannen Samuel Hansten, salpetersjuderiinspektör och senare överinspektör vid Lilla Tullen. Kalk och handel var inget nytt för syskonen Lothigius. Deras mor var dotter till köpman Hans Burmeister i Visby och fadern, borgmästare Hindrich Lothigius, hade ägt Ahrs kalkbruk fram till 1705. Då var bruket konkursmässigt på grund av virkesbrist sedan mask och vådeld förstört all skog på brukets ägor. Nu var familjen redo för en ny satsning i kalkbranschen – på Ljugarn. Mer om detta i nästa avsnitt.

 

Upp     Nästa

Källor: Gotländska skogsbränder på 1600-talet (Ragnar Melin. Gotländskt Arkiv 1955). Den ryska hemsökelsen på Gotland år 1717. (Arnold Sandberg. Gotländskt Arkiv 1948-1949). Gotländsk krigshistoria (Bengt Hammarhjelm). Gotländskt vigselregister (Landsarkivet i Visby. Internetdokument). Ljugarn och dess strandridare (L Bergh, H von Heine, O Monthan, ISBN 91-7400-070-5). Dorothea Norlings anor (Staffan Leissner. Internetdokument.).

Sidan uppdaterad: 6 mars 2002
Copyright © 2002-2011, Jan-Folke Fernholm.

End